goal minder
(360) 945-8910
707-444-9128
(484) 605-6890JU¯ NIEBAWEM KOLEJNE WARSZTATY Z MISTRZYNI¡ FLAMENCO LA FARRUCA. 2-5 MARCA 2017 (NOWY TERMIN) TO DNI SZTUKI, ¦PIEWU I TAÑCA, ORAZ KONCERT - „ PASJA FLAMENCO ” - NA KTÓRYM GO¦CINNIE WYST¡PI ROSARIO MONTOYA „ FARRUCA ” ... + ZOBACZ CA£OROCZNY KURS FLAMENCO
„ ARTE FLAMENCO - 2017 ” WROC£AW / OPOLE ... + ZOBACZ
WYWIAD Z "MARI¡ MORENO" I "CARMEN DE LA JARA" - ARTYKU£ O II SEMINARIUM FLAMENCO
... Himantopus WA£BRZYCH Z DUSZ¡ FLAMENCO - ARTYKU£ O II BIENNALE FLAMENCO ... + ZOBACZ WYWIAD Z "LA FARAONA" - ARTYKU£ O I SEMINARIUM FLAMENCO ... respirational WYWIAD Z KATARZYN¡ MA£ECK¡ - "FLAMENCO TANIEC UCZUÆ I EMOCJI" ... 478-471-5779 ZAPRASZAM DO OGL¡DANIA MOICH FILMÓW W SERWISIE MYSPACE ... + ZOBACZ ZAPRASZAM DO OGL¡DANIA MOICH FILMÓW W SERWISIE YOUTUBE ... (304) 709-7103

ARTE FLAMENCO
Katarzyna Ma³ecka
Numer konta : 63 1500 1155 1110 6003 8514 0000
POS£UCHAJ RADIA

PATRONATY HONOROWE SPONSORZY II SEMINARIUM FLAMENCO 2012

Kolebk± sztuki flamenco jest Andaluzja, ale jej korzenie siêgaj± do ró¿nych kultur, które wspó³istnia³y ze sob± w tym regionie Hiszpanii- kultury arabskiej, ¿ydowskiej, cygañskiej i chrze¶cijañskiej. Trudno jest opowiedzieæ o sztuce flamenco w kilku s³owach, poniewa¿ kszta³towa³a siê na przestrzeni kilku wieków i posiada bogat± historiê niekiedy tragiczn± niestety. Nale¿y jednak podkre¶liæ, ¿e flamenco to spotkanie cz³owieka z grup± bliskich mu ludzi. Pierwotnie flamenco wykonywane by³o tylko przy okazji rodzinnych spotkañ andaluzyjskich cyganów, kiedy to przy d¼wiêkach gitary tañczono i ¶piewano o swoich rado¶ciach i smutkach. Obecnie flamenco jest sztuk± o miêdzynarodowym zasiêgu znane i podziwiane, posiada na¶ladowców w wielu krajach nawet tak odleg³ych jak Japonia. Flamenco jest niepowtarzalnym zjawiskiem w sztuce. Dzia³a bardzo silnie zarówno na tych którzy tê sztukê wykonuj± jak na tych którzy s± tylko jej odbiorcami ... (989) 635-2549
Tancerka i choreograf a tak¿e t³umacz jêzyka hiszpañskiego. Tañcem flamenco zainteresowa³a siê bardzo wcze¶nie w czasach kiedy jeszcze nie by³o ¿adnej mo¿liwo¶ci nauki tego tañca w Polsce. "... Pamiêtam kiedy by³am ma³a widzia³am w telewizji krótki reporta¿ o tym jak pewien bardzo znany aktor w³oski M. Mastroianni spêdza wakacje w Hiszpanii i ¿e ogl±da taniec flamenco, to by³ niezwyk³y taniec kobiety w d³ugiej sukni z d³ugim trenem ,by³am zachwycona pamiêtam do dzisiaj jak bardzo mnie poruszy³ ten krótki fragment jaki zd±¿y³am wtedy zobaczyæ" Swoj± edukacje muzyczno - rytmiczn± rozpoczyna na warsztatach u Jacka Ostaszewskiego znakomitego muzyka ,lidera mitycznej grupy Osjan. "... Jacek otworzy³ moj± duszê, przez dwa lata uczestniczy³am w jego warsztatach pomog³y mi potem odnale¼æ siê w trudnych podzia³ach rytmicznych jakie s± we flamenco, ka¿demu kto interesuje siê niekonwencjonalnym poznawaniem muzyki polecam warsztat u Jacka Ostaszewskiego" ... 416-256-2113
KATARZYNA MA£ECKA
Wroc³aw, ul.Przybyszewskiego 15/3
Numer konta : 63 1500 1155 1110 6003 8514 0000